הימורי ספורט בביטקוין - Sway7 - Sportsbook & Casino
זמן משחקשם קבוצהקו הכסףמרווחיםסכומים

שנה סיסמא

שנה שפה

תקנון הספורט

תקנון ההימורים

הכללים הספציפיים הבאים מסדירים את השימוש של הלקוח בכל המוצרים והשירותים של הימורי ספורט אינטראקטיביים המוצעים באתר או בפורטלים הניידים.

הם מהווים חלק מהתנאים וההגבלות הכלליים של המפעיל, החלים על כל המוצרים והשירותים ההימורים והאינטראקטיביים שהמפעיל מציע לאנשים הנרשמים או מחזיקים בחשבון הימורים ("משתמש הקצה") אצל המפעיל.

ככל שיש חוסר התאמה בין התנאים וההגבלות הכלליים לבין כל אחד מכללי הימורי ספורט אלה, התנאים וההגבלות הכלליים יגברו.

שפת ההתייחסות לכללי ההימורים הנוכחיים היא אנגלית. על אף ההקפדה על התרגומים שלנו, במקרה של סתירה כלשהי בין המשמעויות של הגרסאות המתורגמות של כללי הימורים אלה לבין הגרסה האנגלית, המשמעות של הגרסה האנגלית תגבר.

1. כללי הימורים כלליים

1.1 כללי

1.1.1 כל מידע ההימורים הנמסר על ידי החברה נעשה בתום לב. עם זאת, החברה אינה יכולה לקבל אחריות לשגיאות או השמטות ביחס לתאריכים, זמנים, מיקומים, מתחרים, סיכויים, תוצאות, סטטיסטיקות או מידע אחר על הימור. החברה שומרת על זכותה לתקן כל שגיאה הנראית לעין ותנקוט בכל הצעדים ההוגנים כדי להבטיח שהשווקים יטופלו בצורה הוגנת וברורה. החברה שומרת על זכותה לקבל את ההחלטה הסופית.

1.1.2 אם אירוע, המוגדר כמשחק או אירוע ספורט מאורגן בין שתי קבוצות או בין יחידים, מתחיל לפני המועד המתוכנן, אזי רק הימורים שבוצעו לפני תחילת האירוע ייחשבו כתקפים (זה לא כולל הימורים בשידור חי שצוין). החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את כל ההימורים שבוצעו לאחר שעת ההתחלה בפועל במקרה ששוק לא ייסגר או מושעה בזמן הנכון (זה לא כולל הימורים חיים שצוינו).

1.1.3 אם נראה חוסר התאמה בין השמות האנגליים והלא-אנגליים המשמשים באירועים המוצגים באתר, הגרסה האנגלית תיחשב כהתייחסות.

1.1.4 באחריותו הבלעדית של הלקוח לדעת את ציון המשחק ואת כל המידע הקשור לאירוע בכל עת. מומלץ מאוד שהלקוח יבדוק את סטטוס המשחק לפני ביצוע ההימור.

1.1.5 זכותה של החברה לתקן תקנון זה בכל עת ומכל סיבה שהיא. כל שינוי כאמור ייחשב כמחייב ותקף מרגע פרסומו באתר.

1.1.6 הלקוח מכיר בעובדה שכל הנתונים המוצגים באתר עשויים להיות נתונים לעיכוב או עלולים להיות לא מדויקים, וביצוע הימורים המבוססים על נתונים אלו באחריות הלקוח. החברה אינה נותנת כל ערובה לדיוק, שלמות או עדכניות של נתונים כאמור, והחברה אינה נושאת באחריות לכל הפסד (ישיר או עקיף) שייגרם ללקוח כתוצאה מפעילות המבוססת עליו.

1.2 נטישה ותזמון מחדש

1.2.1 אם אירוע לא יתחיל או יסתיים לפי התאריך המתוכנן לשני המקרים שהוכרזו קודם לכן בכללי הספורט הספציפיים, כל ההימורים יבוטלו, למעט אלו בשווקים שסוכמו.

1.2.2. אם אירוע מתחיל לפי התאריך והשעה המתוכננים שלו, אך נזנח או מושעה מאוחר יותר ולא יסתיים במסגרת הזמן שהוגדרה לעיל, רק ההימורים שנחשבים תקפים יהיו אלו שהוסדרו בשווקים, בעוד השאר יבוטלו. .

1.2.3. אם אירוע לא הושלם תוך פרק הזמן שנקבע בהתאם לחוקי הספורט הספציפיים, או שהוכרזה תוצאה רשמית או הוכרזה תוצאה על ידי גוף הספורט הרלוונטי המסדיר את האירוע, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את האירוע, וכן החלטת החברה נחשבת סופית.

1.3 שינוי מקום

1.3.1 אלא אם שינוי מקום מטופל במסגרת כללי ההימורים הספציפיים לאירוע, אז:

1.3.1.1. במקרה של שינוי מקום (קבוצת הבית משחקת בחוץ או להיפך), כל ההימורים על המשחק יבוטלו.

1.3.1.2. כל ההימורים על אירועים שאינם קבוצתיים ייחשבו כתקפים במקרה של שינוי מקום לאחר שהשוק כבר נפתח.

1.4. תקופות זמן

1.4.1. אם יש שינוי במשך האירוע. כל ההימורים שיבוצעו באירוע כזה ייחשבו כבטלים.

1.4.2. כל האירועים שהתרחשו במהלך תוספת הזמן או הפסקה נחשבים בזמן רגיל, לדוגמה, שער שהובקע בהארכה הראשונה של משחק כדורגל נחשב כאילו הובקע ב-45 הדקות.*

1.5. תוצאות

1.5.1. במידת הצורך, מיקומי הפודיום ייחשבו כתוצאה הסופית, מבלי לקחת בחשבון פסילות או תיקונים עתידיים של התוצאה. אם לא יתקיים טקס פודיום, התוצאות ייקבעו על פי התוצאה הרשמית של הגוף המנהל הרלוונטי במועד הסדרת השוק, על אף כל פסילה או שינוי של התוצאות לאחר מכן. במקרה שלא תהיה תוצאה רשמית זמינה, התוצאה תיקבע בהתייחסות לראיות הזמינות הידועות במועד הסדרת השוק.

1.5.2 כל השווקים מסודרים בדרך כלל רק לאחר סיום אירוע. פשוט כשירות ללקוח, חלק מהשווקים עשויים להתחסל לפני הכרזת התוצאה הרשמית. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל פירוק שנעשה עקב פתרון של שוק בטעות.

1.5.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות את ההסדר בכל שוק אם תתעורר אי ודאות לגבי תוצאה כלשהי.

1.5.4. החברה לא תכיר בשום תיקון או שינוי בתוצאות שנעשו 72 שעות לאחר מועד תחילת האירוע, עבור הימורים שכבר הוסדרו.

1.5.5. אם תופיע סתירה בין התוצאה הרשמית לתוצאות המוצגות במדור התוצאות באתר, העניין ייפתר באמצעות חומרי הווידאו של החברה מהאירוע הנדון כאסמכתא להגדרת התוצאה המדויקת. עם זאת, אם אין חומר וידאו כזה של האירוע הנדון, אזי התוצאה המדויקת תיקבע ביחס לתוצאה של הגוף המנהל של האירוע הנזכר כפי שמצוין באתר הרשמי. אם האתר הרשמי אינו יכול לספק את התוצאה או שהתוצאה שפורסמה של האתר הרשמי שגויה בעליל, אזי החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבל החלטות/תיקונים לקביעת התוצאה הסופית. החלטת החברה הינה סופית ומחייבת לעניין זה.

2. השווקים

2.1. כללי

2.1.1. הימורים לטווח ארוך - הימורים על הזוכה באירוע, מרוץ או טורניר. הימור לטווח ארוך כרוך בבחירת מנצח בטורניר, בתחרות, בליגה או באירוע, מההתחלה או בכל שלב של הטורניר, התחרות, הליגה או האירוע לפני סיום התחרות כאשר התוצאות עדיין אינן. נקבעים. מספר המקומות שמשלמים כזוכים יצוין בכותרת השוק. אם אחד היריבים/שחקנים לא יתחיל אירוע, מרוץ או טורניר, כל ההימורים ה'פתוחים' מהנאמר לעיל יבוטלו. אם הזוכים הם שניים או יותר, או שהוכרז 'חום מת' בכל שוק פתוח,

2.1.2. הימור על אחד: הימר על אחד מהיריבים/קבוצות כדי להיות המנצח באירוע או לקבל ניקוד גבוה יותר באירוע. את שאר כללי ההימור על אחד אפשר למצוא בכללי ההימורים של האירוע הספציפי. הביטוי 'השדה' מתייחס לכל המתחרים מלבד אלו שצוינו בהימור להשוואה אחת.

2.1.3. Handicap (HDP): Handicap פירושו הימור כאשר מתחרה או קבוצה מקבלים יתרון וירטואלי (מוביל למעשה את היתרון לפני תחילת האירוע). המנצח הוא המתחרה או הקבוצה עם הניקוד הטוב ביותר לאחר הוספת הנכות הנתונה לתוצאה.

2.1.4. הנכה אסייתית (במשחק) - כל ההימורים המוצעים על הנכות אסייתית עבור שוק בזמן משחק נקבעים על פי הניקוד המוצג עבור האירוע/העודף במחצית, לאחר ביצוע ההימור - כל גול, שהובקע לפני ההימור הוא לא נלקח בחשבון.

2.1.5. מעל/מתחת: סוג הימור זה נותן לשחקן הזדמנות להמר על מספר שערים (משחקים וכו'). ההימורים נקבעים בהתבסס על הסכום הכולל של נקודות/שערים וכו' שהושגו (כתוצאה מכך תוצאה מעל או מתחת למספר השערים שנקבע על ידי המפעיל) במשחק או בסדרת משחקים עליהם הונחו ההימורים.

2.1.6. אי זוגי/זוגי: ההימורים מתייחסים לסכום הכולל של הנקודות (שערים) ששיחקו במשחק וכתוצאה מכך מספר אי זוגי או זוגי.

2.1.7. הימורים מרובים: ההימור המרובה מייצג איחוד של בחירות (מינימום שתיים), בשילוב הימור אחד. כדי שסוג ההימור הזה יזכה בסטטוס מנצח, כל הבחירות הכלולים יצטרכו להיות חיזוי נכון. אם בחירה אחת (או יותר) אובדת, ההימור המרובה יאבד גם הוא. אם בחירה אחת (או יותר) תושעה, הסיכויים עבור הבחירות הנ"ל יחזרו על עצמו בשעה 1.00. אנא צור קשר עם מילון המונחים של ההימורים אם אתה זקוק להסבר מפורט יותר של מכפילים. שימו לב שהדף מכיל מידע כללי, לא הסבר של כל מונח.

2.1.8 הימורי מערכת. הימור המערכת דומה מאוד להימור מרובה. זה מייצג ספירה של בחירות, ולמרות הימורים מרובים, לא צריך לחזות נכון את כל הבחירות הכלולות בהימור מערכת כדי שתוכל לזכות בהימור. הימורי מערכת ממוקמים בדרך כלל בסיכויים גבוהים יותר עם הימורים גדולים יותר כדי להבטיח רווח טוב, ללא קשר לעובדה שלשחקן עשויות להיות כמה בחירות מפסידות. חישוב תשואות משגשגות בדרך כלל אינו מסובך מדי, אך במצבים מסוימים מהמרים עשויים להזדקק לסיוע של מחשבון הימורים כאשר הם מתמודדים עם הימורי מערכת מורכבים יותר.

2.2. סוגי הימורי כדורגל

אלא אם נאמר אחרת, התוצאה של הימור על משחק כדורגל מתייחסת לסיום הזמן הרגיל בו הושם ההימור (כמו כן סופרים כל זמן עצירה או פציעה שהוסיפו השופט הרשמי). הארכה ופנדלים אינם כלולים.

2.2.1. 1X2 כסוג של הימור נותן לשחקן את האפשרות להמר על אחד מהם: המנצח הראשון (בדרך כלל הקבוצה הביתית); X - תוצאת המשחק בתיקו; או 2 - המנצח השני, (בדרך כלל קבוצת החוץ).

2.2.2. ניקוד נכון: ההימורים מבוצעים על ידי חיזוי התוצאה או הניקוד הנכונים בסוף המשחק או האירוע המוצעים להימורים. ניקוד נכון כדי לנצח "5-0UP" (או 0-5UP) הקבוצה הנבחרת חייבת לנצח בחמישה שערים או יותר.

2.2.3. סה"כ יעדים: הימורי סה"כ שערים כוללים חיזוי סך השערים או הנקודות שנצברו במשחק עליו הונחו ההימורים.

2.2.4. מחצית / זמן מלא (HT / FT): הימורים לחזות את תוצאת המחצית ואת תוצאת הזמן המלא של אירוע (לא כולל הארכה ופנדלים). לגבי שוק זה, H קשורה לצוות הראשון שנקרא באירוע (בדרך כלל הקבוצה המקומית); ד מתייחס לעניבה; A מתייחס לצוות השני באירוע (בדרך כלל קבוצת החוץ). לדוגמה, HA פירושה שהקבוצה הראשונה שנבחרה באירוע (הקבוצה הביתית) תוביל במחצית והקבוצה השנייה שנבחרה באירוע (קבוצת החוץ) תוביל בזמן מלא.

2.2.5. שער ראשון / שער אחרון: הימורים על איזו קבוצה תבקיע את השער הראשון או האחרון באירוע. לגבי שוק זה, HF מתייחסת לקבוצה הראשונה שנקראה באירוע (בדרך כלל הקבוצה הביתית) שכובשת את השער הראשון. HL מתייחס לקבוצה ששמה הראשון באירוע שהבקיע את השער האחרון. AF מתייחסת לקבוצה ששמה השני באירוע (בדרך כלל קבוצת החוץ) שמבקיעה את השער הראשון. AL מתייחס לקבוצה השנייה שנקראה באירוע שהבקיע את השער האחרון. אין שער (ללא שערים) (NG) לא הובקעו שערים במהלך האירוע הספציפי. שערים עצמיים מוקצים לקבוצה שקיבלה את המטרה. אם אירוע נזנח, לאחר הבקעת גול, כל ההימורים שיוצבו על 'גול ראשון' ו'אין גול' יעמדו, כל ההימורים על 'שער אחרון' יבוטלו. אם אירוע נזנח מבלי שהובקע גול, כל ההימורים על שער ראשון, שער אחרון ו-No Goal ייחשבו בטלים.

2.2.6. איזו קבוצה מתחילה: הימר באיזו קבוצה תתחיל את האירוע. אם אירוע ננטש לאחר תחילתו, כל ההימורים עדיין נחשבים תקפים. אם שעת ההתחלה תהיה מוקדמת יותר מהזמן המתוכנן באתר, כל ההימורים לאחר שעת ההתחלה ייחשבו כבטלים.

2.2.7. סה"כ קבוצת בית לעומת סה"כ קבוצת חוץ - הימורים על סך השערים שהובקעו על ידי קבוצות ביתיות לעומת המספר הכולל של שערים שהובקעו על ידי קבוצות חוץ ביחס למשחקים בליגה ספציפית, ששיחקו ביום נתון. 'בית' מתייחס לצוות ששמו הראשון ו'בחוץ' מתייחס לצוות השני. אם משחק אחד (או יותר) ננטש, ההימור יבוטל.

2.2.8. קבוצה מעל / מתחת: הימור על שער שהבקיע קבוצה נתונה באירוע. אם הסכום הכולל הוא מספר גדול מהשורה מעל/מתחת, התוצאה הסופית נחשבת ל'מעל'. אם הסכום הכולל הוא מספר קטן מהשורה מעל/מתחת, התוצאה נחשבת ל'מתחת' בתור התוצאה המנצחת.

23. פינות

פינות: תוצאת מספר הקרנות נקבעת לפי מספר הפינות הכולל של קבוצות הבית/חוץ במשחק ייעודי. פינות שניתנו אך לא נלקחות אינן נחשבות.

2.3.1 הנכה - הנכה פירושה הימור על איזו קבוצה תיקח הכי הרבה פינות במהלך משחק, כולל נכות. אם אירוע ננטש, כל ההימורים ייחשבו כבטלים.

2.3.2 מעל/מתחת: הימורים שהוכנסו על המספר הכולל של פינות שנלקחו על ידי שתי הקבוצות במהלך אירוע. אם הסכום הכולל הוא מספר גדול מהשורה מעל/מתחת, התוצאה הסופית נחשבת ל'מעל'. אם הסכום הכולל הוא מספר קטן מהשורה מעל/מתחת, התוצאה נחשבת ל'מתחת' בתור התוצאה המנצחת.

2.3.3 בעיטת קרן ראשונה - הימורים על איזו קבוצה תבצע את בעיטת הקרן הראשונה במשחק. אם אירוע נזנח לאחר שנלקחה בעיטת הקרן הראשונה, כל ההימורים עומדים בתוקף. אם אירוע ננטש לפני בעיטת הקרן הראשונה, כל ההימורים ייחשבו כבטלים.

2.3.4 בעיטת פינה אחרונה - הימורים על איזו קבוצה תבצע את בעיטת הקרן האחרונה במשחק. אם האירוע ינטוש לפני שעת הסיום המתוכננת שלו, כל ההימורים ייחשבו בטלים.

2.3.5 בעיטת קרן הבאה - הימורים על איזו קבוצה תבצע את בעיטת הקרן הבאה באירוע. כל ההימורים נחשבים תקפים אם נלקחת בעיטת הקרן.

2.4. אזהרות (כרטיסים צהובים ו/או אדומים)

כרטיסים צהובים נספרים כנקודה אחת, בעוד שכרטיסים אדומים נספרים כשתי נקודות. המספר הגבוה ביותר של נקודות ששחקן מתחרה יכול לצבור במהלך אירוע הוא שלוש (אחת לכרטיס צהוב ראשון ושתיים לכרטיס אדום עוקב). קלפים שניתנו למי שאינם שחקנים (מנהלים, מאמנים, מחליפים וכו') אינם נספרים.

2.4.1 נכה: הימורים על איזו קבוצה תרכוש את מירב הקלפים במהלך אירוע, כולל כל הנכים. כל ההימורים ייחשבו כבטלים אם אירוע יינטש.

2.4.2 מעל/מתחת: הימורים על המספר הכולל של הקלפים שנצברו על ידי שתי הקבוצות במהלך אירוע. אם הסכום הכולל הוא מספר גדול מהשורה מעל/מתחת, התוצאה הסופית נחשבת ל'מעל'. אם הסכום הכולל הוא מספר קטן מהשורה מעל/מתחת, התוצאה נחשבת ל'מתחת' בתור התוצאה המנצחת. אם אירוע ננטש, כל ההימורים יהיו בטלים.

2.4.3 קלף ראשון: הימורים על איזו קבוצה תקבל את הקלף הראשון (צהוב או אדום) במשחק. אם שני שחקנים או יותר יוזהרו בגין אותו אירוע, השחקן שקיבל את הקלף הראשון משופט המשחק ייחשב לשחקן שקיבל את הקלף הראשון במשחק. אם אירוע ננטש לאחר משיכת הקלף הראשון, כל ההימורים עומדים בתוקף. אם אירוע ננטש לפני הנפקת הכרטיס הראשון, כל ההימורים יהיו בטלים.

2.4.4 קלף אחרון: הימור על איזו קבוצה תקבל את הקלף האחרון (כרטיס צהוב או אדום) במשחק. אם שני שחקנים או יותר יוזהרו על אותו תקרית, השחקן האחרון שיקבל כרטיס משופט המשחק ייחשב לשחקן שקיבל את הקלף האחרון במשחק. כל ההימורים ייחשבו כבטלים אם האירוע ינטוש.

2.5. אופסייד (אופסייד)

2.5.1 נכות: הימורים שהונחו על הקבוצה שתוצא ממשחק הכי הרבה פעמים במהלך אירוע, כולל כל הנכים. אם אירוע ננטש, כל ההימורים ייחשבו כבטלים.

2.5.2. מעל/מתחת: הימורים על המספר הכולל של עונשי מחוץ לשטח שננקטו על ידי פקיד המשחק במהלך אירוע. אם הסכום הכולל הוא מספר גדול מהשורה מעל/מתחת, התוצאה הסופית נחשבת ל'מעל'. אם הסכום הכולל הוא מספר קטן מהשורה מעל/מתחת, התוצאה נחשבת ל'מתחת' בתור התוצאה המנצחת. אם אירוע ננטש, כל ההימורים יהיו בטלים.

2.5.3. אופסייד ראשון: הימורים על איזו קבוצה תופסח ראשונה באירוע. אם אירוע נזנח לאחר קבלת החלטת האופסייד הראשונה, כל ההימורים נחשבים תקפים. אם נטוש לפני שנקרא אופסייד, כל ההימורים ייחשבו כבטלים.

2.5.4. אופסייד אחרון: הימורים שהוצבו על הקבוצה שתופס אופסייד באירוע. כל ההימורים ייחשבו כבטלים אם האירוע המדובר ינטוש.

2.6. החלפות

2.6.1. נכות: הימורים על איזו קבוצה תבצע הכי הרבה חילופים במהלך משחק, כולל כל הנכים. כל ההימורים ייחשבו כבטלים אם אירוע יינטש.

2.6.2. מעל/מתחת: הימורים שבוצעו על המספר הכולל של ההחלפות במהלך אירוע. אם הסכום הכולל הוא מספר גדול מהשורה מעל/מתחת, התוצאה הסופית נחשבת ל'מעל'. אם הסכום הכולל הוא מספר קטן מהשורה מעל/מתחת, התוצאה נחשבת ל'מתחת' בתור התוצאה המנצחת. אם אירוע ננטש, כל ההימורים יהיו בטלים.

2.6.3. חילוף ראשון: הימורים על איזו קבוצה תבצע את החילוף הראשון במשחק. אם שני שחקנים או יותר יוחלפו בו-זמנית, אזי השחקן שמספרו מוצג ראשון על ידי השופט הרביעי ייחשב כחילוף ראשון במשחק. אם אירוע ננטש לאחר ביצוע ההחלפה הראשונה במשחק, כל ההימורים עדיין נחשבים תקפים. אם אירוע ננטש לפני ביצוע חילופים, כל ההימורים ייחשבו כבטלים.

2.6.4. חילוף אחרון: הימורים על איזו קבוצה תבצע את החילוף האחרון באירוע. אם שני שחקנים או יותר יוחלפו בו-זמנית, אזי השחקן שמספרו מוצג אחרון על ידי השופט הרביעי ייחשב כחילוף האחרון במשחק. אם האירוע ינטוש, כל ההימורים ייחשבו כבטלים.

2.7. קבוצות ללא מטרות

הימור אם קבוצה תישאר 'חסרת שערים' או לא, כלומר הקבוצה המדוברת לא תאפשר לקבוצה השנייה להבקיע שער במהלך האירוע.

אם אירוע נזנח לאחר שהקבוצה הביתית כבשה שער, ההימורים ללא שערים בחוץ יעמדו בתוקף, בעוד ההימורים ללא שערים בבית יהיו בטלים. אם קבוצת החוץ מבקיעה רק שער אחד, הימורים ללא שערים בבית יעמדו בתוקף, בעוד שהימורים ללא שערים בחוץ יהיו בטלים. אם השערים יובקעו על ידי קבוצות הבית והחוץ, כל ההימורים יעמדו בתוקף. אם אירוע נזנח מבלי שהובקע גול, כל ההימורים יהיו בטלים.

2.8. עונשים

הימור אם יינתן עונש במהלך אירוע או לא. אם האירוע נזנח לאחר שנפסקה בעיטת עונשין, אז כל ההימורים נחשבים תקפים. אם אירוע נזנח מבלי שנגזרו עונשים, כל ההימורים ייחשבו כבטלים.

2.8.1 דו-קרב פנדלים: הימור על איזו קבוצה תנצח בדו-קרב פנדלים. בהימור על מוגבלות, התוצאה כוללת את כל העונשים שנלקחו, בתוספת מוות פתאומי. בהימורים מעל/מתחת, התוצאה כוללת רק עשרה פנדלים, בעוד בעיטות פתאומיות בנקודה הלבנה אינן נספרות.

2.9. ליגת הפנטזיה

משחקי פנטזיה מייצגים זיווגים של קבוצות מאירועים שונים. כל המיקומים מיועדים אך ורק למטרות התייחסות בלבד.

2.10. ספציפי 15 דקות יותר / פחות

15 הדקות הספציפיות מעל/מתחת: הימורים המוגדרים על ידי מספר הנקודות הכולל (שערים, פינות, משחקים, קלפים וכו') בסוף כל פרק זמן של 15 דקות של אירוע. אם הסכום הכולל הוא מספר גבוה יותר מהשורה מעל/מתחת שהוגדרה מראש, אז 'מעל' נחשב לתוצאה המנצחת. אם הסכום הכולל הוא מספר קטן מהשורה מעל/מתחת שהוגדרה מראש, התוצאה נחשבת ל'מתחת' בתור התוצאה המנצחת.

הימורי יתר/מתחת ספציפיים ב-15 הדקות נקבעים על פי הרגע המדויק של הבקעת השער (כשהכדור עובר את קו השער), אותו דבר חל על מספר ההימורים על בעיטת קרן (נלקחות פינות). אם אירוע ננטש, כל ההימורים שיבוצעו על פרקי זמן של 15 דקות שלא הושלמו ייחשבו כבטלים.

אם כבר חלפה תקופה מסוימת של 15 דקות, כל ההימורים ייחשבו כתקפים. כל פעולה הכוללת משחק על או סביב נקודת העונשין; עונש; בעיטה חופשית מסוכנת וכדומה תהיה כפופה לאישור החברה אם פעולות כאלה התרחשו בשתי (2) הדקות האחרונות לפני תום פרק זמן של 15 דקות.

2.11. זריקה חופשית

זריקות עונשין שהוענקו אך לא נלקחו לא ייחשבו. בעיטות חופשיות עקיפות וישירות נחשבות לבעיטה חופשית. זריקות לשער ובעיטות עונשין אינן נחשבות לבעיטה חופשית.

2.11.1. Handicap: הימורים על איזו קבוצה תנקוט הכי הרבה בעיטות חופשיות במהלך אירוע, כולל כל הנכים. כל ההימורים ייחשבו כבטלים אם האירוע ינטוש.

2.11.2. מעל/מתחת: הימורים שבוצעו על המספר הכולל של זריקות עונשין שנלקחו על ידי שתי הקבוצות במהלך אירוע. אם הסכום הכולל הוא מספר גדול מהשורה מעל/מתחת, התוצאה הסופית נחשבת ל'מעל'. אם הסכום הכולל הוא מספר קטן מהשורה מעל/מתחת, התוצאה נחשבת ל'מתחת' בתור התוצאה המנצחת. אם אירוע ננטש, כל ההימורים יהיו בטלים.

2.11.3. בעיטה חופשית ראשונה - הימורים על איזו קבוצה תבצע את הבעיטה החופשית הראשונה במשחק. אם אירוע נזנח לאחר שנלקחה הבעיטה החופשית הראשונה במשחק, כל ההימורים עדיין נחשבים תקפים. אם אירוע נזנח לפני שנלקחה בעיטה חופשית, כל ההימורים ייחשבו כבטלים.

2.11.4. בעיטה חופשית אחרונה - הימורים על איזו קבוצה תבצע את הבעיטה החופשית האחרונה במהלך אירוע. כל ההימורים ייחשבו כבטלים אם אירוע יינטש.

2.12. בעיטת שער

בעיטת שער תוענק לקבוצה המגנה אם הכדור חוצה לחלוטין את קו הסיום, כתוצאה ממגע עם שחקן יריב. בעיטות שנעשו על ידי השוער לאחר השגת הכדור לאחר עצרת אינן נחשבות לבעיטת שער.

2.12.1. נכות: הימורים על איזו קבוצה תבקיע הכי הרבה שערים במהלך אירוע, כולל כל הנכים. כל ההימורים ייחשבו כבטלים אם האירוע ינטוש.

2.12.2. מעל/מתחת: הימורים שבוצעו על המספר הכולל של שערים שהובקעו על ידי שתי הקבוצות במהלך אירוע. אם הסכום הכולל הוא מספר גדול מהשורה מעל/מתחת, התוצאה הסופית נחשבת ל'מעל'. אם הסכום הכולל הוא מספר קטן מהשורה מעל/מתחת, התוצאה נחשבת ל'מתחת' בתור התוצאה המנצחת. אם אירוע ננטש, כל ההימורים יהיו בטלים.

2.12.3. בעיטת שער ראשון - הימור על איזו קבוצה תבצע את הבעיטה הראשונה במשחק. אם אירוע נזנח לאחר שנלקחה בעיטת השער הראשונה במשחק, כל ההימורים עדיין נחשבים תקפים. אם אירוע נזנח לפני שהשערים הובקעו, כל ההימורים ייחשבו כבטלים.

2.12.4. בעיטת שער אחרון - הימורים שבוצעו על הקבוצה כדי להבקיע את השער האחרון במהלך אירוע. כל ההימורים ייחשבו כבטלים אם אירוע יינטש.

2.13. לזרוק ב

זריקה ניתנת לקבוצה אם הכדור עובר לחלוטין את קו המגע כתוצאה מאינטראקציה של שחקן יריב עם הכדור.

2.13.1. נכות: הימורים שבוצעו על איזו קבוצה תיקח הכי הרבה זריקות במהלך אירוע, כולל כל הנכים. כל ההימורים ייחשבו כבטלים אם האירוע ינטוש.

2.13.2. מעל/מתחת: הימורים שהוכנסו על המספר הכולל של ההשלכות שנלקחו על ידי שתי הקבוצות במהלך אירוע. אם הסכום הכולל הוא מספר גדול מהשורה מעל/מתחת, התוצאה הסופית נחשבת ל'מעל'. אם הסכום הכולל הוא מספר קטן מהשורה מעל/מתחת, התוצאה נחשבת ל'מתחת' בתור התוצאה המנצחת. אם אירוע ננטש, כל ההימורים יהיו בטלים.

2.13.3. זריקה ראשונה: הימורים על איזו קבוצה תבצע את ההשלכה הראשונה במשחק. אם אירוע ננטש לאחר ההשלכה הראשונה במשחק, כל ההימורים עדיין נחשבים תקפים. אם אירוע ננטש לפני ביצוע זריקה, כל ההימורים ייחשבו כבטלים.

היסטוריית כניסה